Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden.
ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten van Paper Point B.V., gevestigd te Leeuwarden, hierna te noemen “Paper Point”.2.De koper/opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.3.Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeen¬gekomen.4.Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.5.Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijk¬heid van de overige bepalingen onverlet.
ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN1.Paper Point levert kantoorartikelen, computersupply’s, kantoorapparatuur en onderdelen, kantoormeubilair en onderdelen en gebruiksklare standaardprogrammatuur en/of verleent diensten en sluit ter zake het voorgaande overeenkomsten met wederpartijen. De producten en diensten welke Paper Point levert worden in deze voorwaarden onder meer aangeduid met de term “zaken”.2.Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Paper Point bin¬dend.3.Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Paper Point bindend.
ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN1.Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van Paper Point zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aan¬bieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Paper Point het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.2.Vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen.3.Eventuele installatie-, montage- en afstelkosten en andere in verband met de aflevering te maken kosten zijn niet in de prijs begrepen.4.Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, maten, gewichten, capaciteiten en andere omschrijvingen, alsmede modificaties van louter technische aard, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.5.Indien tussen de datum van het sluiten van de overeen¬komst en de uitvoering van de overeenkomst de kostprijs van de bestelde zaken stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Paper Point gerechtigd deze verhogingen aan de wederpar¬tij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Paper Point en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Paper Point gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.
ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDENPaper Point is bevoegd, ter uitvoering van hetgeen overeenge¬komen is, derden in te schakelen.
ARTIKEL 5: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN1.Levering geschiedt niet franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.2.Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen zaken moeten zijn geleverd en/of diensten moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is over¬eenge¬ko¬men. Bij niet-tijdige levering dient Paper Point derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.3.Bij levering in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.4.Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpar¬tij te leveren dan wel de overeengekomen diensten te verrichten, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Paper Point zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Paper Point stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de dienstverlening en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij Paper Point in staat moet stellen de dienstverlening te hervatten en/of de zaken te leveren.5.Indien de wederpartij ook na verloop van de door Paper Point gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de dienstverlening, in verzuim en heeft Paper Point het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.6.Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten, te voldoen onverlet.7.Paper Point is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbeta¬ling of zekerheid van hem te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.
ARTIKEL 6: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN1.Wanneer de leveringen of de dienstverlening door oorzaken buiten de schuld van Paper Point niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Paper Point gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan de wederpar¬tij in rekening te brengen.2.Indien tijdens de uitvoering van een door Paper Point aangenomen opdracht blijkt, dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Paper Point niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft Paper Point het recht te vorderen dat de aan Paper Point verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uit¬voering van de opdracht mogelijk wordt, behoudens wanneer het¬zelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Paper Point heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door Paper Point verleende diensten of gemaakte kosten.3.Alle onkosten welke door Paper Point worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeenge¬komen.
ARTIKEL 7: TRANSPORT1.Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door Paper Point te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.2.Paper Point is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.3.De wederpartij dient zich tegen voormelde risico's behoor¬lijk te verzekeren.4.De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/ losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.5.Niet-geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen worden door Paper Point, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 5.
ARTIKEL 8: RECLAMES/RETOURZENDINGEN1.De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken consta¬teert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief / begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van Paper Point te worden gebracht. Indien aantekening op de vrachtbrief  / begeleidingsbon niet mogelijk was of niet heeft plaatsgevonden, dient de wederpartij Paper Point binnen 24 uur na ontvangst van de zaken op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevesti¬ging ervan aan Paper Point.2.Overige reclames, ook ter zake van verleende diensten, dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ont¬vangst van de zaken of het verlenen van diensten aan Paper Point te worden gemeld.3.Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Paper Point is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de verleende diensten geacht goed te zijn verricht.4.Ter zake normale slijtage kunnen geen reclames geldend worden gemaakt.5.Reclames schorten de betalingsverplichting van de weder¬partij niet op.6.Paper Point dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.7.Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Paper Point indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.8.In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Paper Point te bepalen wijze. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij Paper Point de reclame gegrond verklaart.9.Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of ver¬werkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.10.In geval van terechte reclames zal de schade worden afge¬wikkeld krachtens het bepaalde in artikel 9.
ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE1.Paper Point kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die Paper Point bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.2.Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Paper Point - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verleende diensten. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.3.Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Paper Point nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Paper Point gesloten verzekering.4.Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voor¬doen, die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Paper Point zich die zaken – te zijner keuze – kosteloos te repareren dan wel te vervangen.5.Paper Point staat in voor de gebruikelijke normale kwali¬teit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijk levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.6.Zo door Paper Point geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.7.In alle gevallen is de termijn waarbinnen Paper Point tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.8.De wederpartij verliest diens rechten jegens Paper Point, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Paper Point tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoe¬dingen van schade indien en voor zover:A.voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van Paper Point of een gebruiksaanwijzing strijdig gebruik, foutieve installatie en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;B.voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;C.voormelde schade is ontstaan door fouten/onjuistheden in gegevens (waaronder verstrekte informatie over de gebruiksintensiteit), materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Paper Point zijn verschaft en/of voorgeschreven;D.voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij reparaties of andere bewerkingen / werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Paper Point, dan wel zelf of via een derden installatie- en/of implementatiewerkzaamheden heeft verricht.
ARTIKEL 10: BETALING1.Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, ook indien conform artikel 5 niet kan worden geleverd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.2.Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:A.zal de wederpartij aan Paper Point een vertragingsren¬te verschul¬digd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maan¬den aangemerkt;B.zal de wederpartij, na daartoe door Paper Point te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal ver¬schuldigd zijn 15% van de som van de hoofd¬som en de vertragings¬rente met een absoluut minimum van € 150,00;C.heeft Paper Point het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Paper Point zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.3.Ter keuze van Paper Point kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebreke¬stelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.4.Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsver¬plichtingen heeft voldaan, is Paper Point bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplich¬tingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien Paper Point het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.5.Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open¬staan, tenzij de wederpartij bij de betaling uitdrukkelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.6.Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Paper Point heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
ARTIKEL 11: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN1.Paper Point, dan wel de leverancier is rechthebbende op alle rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van tekeningen, ontwerpen, constructies, producten, software modellen, programmatuur, e.d..2.De uitoefening van de in het vorige lid ver¬melde rechten -openbaarmaking of overdracht van gege¬vens daaronder begrepen- is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Paper Point en/of zijn leverancier voorbehouden.3.Overtreding door de wederpartij van het bepaalde in lid 2 leidt tot schadeplichtigheid van de wederpartij, die alsdan een boete verbeurt aan Paper Point van € 1.000,-- per overtreding. De boete is niet vatbaar voor rechterlijke matiging en wordt verbeurd door het enkele feit van overtreding, zonder dat een voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling noodzakelijk is. E.e.a. onverminderd het recht van Paper Point op vergoeding van de werkelijk geleden schade.4.Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan Paper Point verschuldigde, komt aan de wederpartij een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht toe. Op het gebruiksrecht zijn mede van toepassing de door de fabrikant daaraan verbonden voorwaarden, welke op de verpakking en/of de begeleidende documentatie zijn vermeld. 
ARTIKEL 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD1.Paper Point behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpar¬tij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtin¬gen jegens Paper Point heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van ver¬richte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.2.Ingeval Paper Point een beroep doet op het eigendomsvoor¬behoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbon¬den, onverminderd het recht van Paper Point vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.3.De wederpartij is verplicht Paper Point terstond schrif¬telijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
ARTIKEL 13: PAND/WARRANTAGETot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Paper Point  heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. Paper Point kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen  uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Paper Point op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
ARTIKEL 14: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Paper Point gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele¬stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surséance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel¬schuld erkent.
ARTIKEL 15: OVERMACHT 1.In geval nakoming van datgene waartoe Paper Point krach¬tens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehou¬den, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toere¬kenbare niet-nakoming aan de zijde van Paper Point of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door Paper Point ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Paper Point, is Paper Point gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehou¬den. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Paper Point tot aan dat moment te voldoen.2.Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toere¬kenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstan¬digheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfssto¬ringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuur¬verschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Paper Point, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.3.In geval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover Paper Point in gebreke mocht blijven prompt aan zijn ver¬plichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpar¬tij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan Paper Point verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.
ARTIKEL 16: ANNULERING EN ONTBINDING1.De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.2.Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk door middel van een aangetekende brief en  indien Paper Point daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan Paper Point, naast vergoe¬ding van ten minste 30% van de koopsom, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs.3.De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Paper Point ter zake.4.Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER1.Op de tussen Paper Point en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepas¬sing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.2.Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoeg¬de Nederlandse rechter, zij het dat Paper Point de be¬voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de rechter te Leeuwarden, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.